ulosotto ja maksusuunnitelma

Ulosotto ja maksusuunnitelma – näin ulosottoprosessi toimii ja neuvottelet hyvän maksusuunnitelman

Ulosotto ja maksusuunnitelma edessä? Muista, että voit monessa tilanteessa neuvotella ulosottoviranomaisen kanssa parhaan tavan hoitaa velkasi. Lue artikkelista, kuinka ulosottoprosessi etenee, mitä suppea ulosotto tai vapaaehtoinen maksusuunnitelma tarkoittavat, ja millainen on hyvä maksusuunnitelma ulosoton kanssa niin velallisen kuin velkojankin näkökulmasta.

Miten ulosottoon voi joutua?

Ulosoton kanssa ollaan tekemisissä, kun velan maksaminen epäonnistuu, eikä asiasta ole päästy yhteisymmärrykseen velkojan kanssa. Syynä voivat olla muun muassa:

 • Maksamattomat velat ja lainojen lyhennykset.
 • Avoinna olevat laskut ja maksamattomat laskutusvelvoitteet.
 • Lainvoimaisten tuomioiden rikkominen ja niihin liittyvät maksut.
 • Verovelvoitteiden laiminlyönti ja maksamattomat verot.
 • Yrityksen konkurssi tai maksukyvyttömyys, mikä voi johtaa henkilökohtaiseen vastuuseen.
 • Elatusvelvollisuuksien laiminlyönti, kuten lasten elatusmaksujen maksamatta jättäminen.
 • Velallisen epäonnistuminen vapaaehtoisen maksusuunnitelman noudattamisessa.

Lue lisää: Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset

Voiko ulosoton kanssa neuvotella?

Kyllä, neuvottelu on mahdollista. Ulosottoviranomainen voi aina harkita uusia ehtoja ja sopimuksia, mikäli ne ovat realistisia, ja auttavat velallista velan maksamisessa.

Maksusuunnitelma ulosoton kanssa auttaa laatimaan omien varojesi mukaisen aikataulun velkojen maksamiselle. Voit tehdä ulosottoviranomaisen kanssa suunnitelman, jossa velka maksetaan osissa, tietyn aikataulun mukaisesti. Tämä auttaa hallitsemaan velkataakkaa ja estämään turhat lisätoimenpiteet.

Lue lisää: Näin haastemies tavoittelee velallista

Näin ulosottoprosessi etenee

Ulosottoprosessi on viranomaistoimintaan perustuva menettely, jonka tarkoituksena on velkojen periminen velalliselta. Prosessi voi sisältää muun muassa alla olevat vaiheet:

 1. Velan perintä. Velkoja voi pyytää ulosottoa, mikäli velallinen ei ole maksanut velkaa esimerkiksi sovitussa ajassa perintätoimien jälkeen. Velkoja toimittaa ulosottohakemuksen ulosottoviranomaiselle.
 1. Ulosottoperusteiden tutkiminen. Ulosottoviranomainen tarkistaa, onko velkaan perusteita ja voidaanko se periä ulosottokelpoisilla toimenpiteillä.
 1. Ulosottoasiakirjojen toimitus velalliselle. Velalliselle toimitetaan ilmoitus ulosotosta ja hänelle annetaan mahdollisuus reagoida.
 1. Velallisen mahdollisuus ulosoton vastustamiseen. Velallisella on mahdollisuus esittää vastalauseita ulosottoa koskien, tiettyjen ehtojen täyttyessä.
 1. Ulosoton toimeenpano. Mikäli ulosotto etenee, ulosottoviranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin, kuten palkan tai omaisuuden ulosmittaukseen velan perimiseksi.
 1. Maksusuunnitelmasta sopiminen. Velallisella on mahdollisuus sopia vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta velkojan kanssa, mikä voi edistää velan maksua velalliselle sopivassa aikataulussa.
 1. Ulosoton päättäminen. Velka katsotaan maksetuksi, kun se on kokonaisuudessaan suoritettu, tällöin ulosotto päättyy.

Yleisesti ottaen ulosottoprosessi pyrkii suojelemaan velkojan ja velallisen etuja. Prosessi varmistaa, että velka peritään velalliselta asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Samalla se tarjoaa velalliselle mahdollisuuden neuvotella ulosoton maksusuunnitelmasta ja estää mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Lue lisää: Hyvä perintätapa ja perinnän vaiheet

Kuinka nopeasti ulosotto lähtee palkasta?

Palkasta ulosmittaaminen voi tapahtua melko nopeasti sen jälkeen, kun ulosottoviranomainen on saanut päätöksen velan perimisestä. Tyypillisesti velalliselle annetaan mahdollisuus vastata ja reagoida, ennen kuin palkasta ulosmitataan osa, tämä riippuu tapauksen yksityiskohdista.

Ulosoton määrää voidaan myös tarvittaessa pienentää. Velallinen voi pyytää esimerkiksi ulosottoviranomaista tarkistamaan velan määrää tai pyytää alentamaan sitä perustellun syyn, kuten taloudellisten vaikeuksien tai virheellisten perusteiden vuoksi. 

Velallisen on yleensä tehtävä kirjallinen hakemus tällaisen pyynnön esittämiseksi ja toimitettava tarvittavat tiedot ja todisteet. 

Lue lisää: Ulosotto – kuinka ulosottotuomioon edetään ja mitä sen jälkeen?

Suppea ulosotto tarkoittaa yksinkertaistettua ulosottomenettelyä

Velkoja voi rajoittaa ulosottoa hakemalla suppean ulosoton menettelyä. Suppeassa ulosotossa ulosmittaus tapahtuu palkan, eläkkeen tai muun vastaavan kautta, jolloin ulosmittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Esimerkiksi velallisen palkasta tai pankkitililtä voidaan suoraan velallisen suostumuksella tai lainvoimaisella päätöksellä ottaa velan määrää vastaava summa. Menettely auttaa sekä velallista että velkojaa ratkaisemaan velkaongelman nopeasti, ja vähentää ulosottoon liittyviä kustannuksia ja byrokratiaa.

Suppea ulosotto voidaan tehdä vain velkojan omasta pyynnöstä. Velallisen tulee ottaa yhteyttä ulosottoviranomaiseen ja selvittää, onko suppea ulosotto sovellettavissa hänen kohdallaan. Ulosottoviranomainen arvioi velallisen tilanteen ja tekee päätöksen asiasta. 

Lue lisää: Velkomustuomio ja sen vaikutukset

Miksi maksusuunnitelma on tärkeä osa velallisen ulosottoprosessia?

Ulosoton kanssa toteutettu maksusuunnitelma on tärkeä vaihe velalliselle monestakin syystä. Maksusuunnitelma auttaa velallista ensinnäkin hallitsemaan velkaa paremmin. Se tarjoaa selkeän rakenteen ja aikataulun velan takaisinmaksulle, mikä helpottaa talouden suunnittelua ja tulevaa budjetointia. Tämän lisäksi:

 • Vältetään mahdolliset lisätoimenpiteet. Hyväksytty maksusuunnitelma voi estää tai lykätä lisätoimenpiteitä ulosotossa, kuten palkan tai omaisuuden ulosmittausta. Tämä antaa velalliselle mahdollisuuden säilyttää omaisuutensa ja taloudellisen tilanteensa paremmin.
 • Velan hoitaminen jatkuu. Maksusuunnitelma tarjoaa velalliselle mahdollisuuden jatkaa velan hoitamista, ja osoittaa halunsa sekä kykynsä maksaa velkaa takaisin. Tämä voi parantaa velallisen suhdetta velkojiin ja lisätä luottamusta.
 • Ehtojen mahdollinen lieventäminen. Hyväksytty maksusuunnitelma voi johtaa korkojen tai muiden lisäkustannusten poistamiseen tai lieventämiseen, mikä helpottaa velkakokonaisuuden hallintaa.
 • Realistiset mahdollisuudet velan lyhentämiseen. Maksusuunnitelma antaa velalliselle tunteen siitä, että hänellä on kontrolli tilanteeseensa, ja että hänellä on mahdollisuus maksaa velkansa takaisin oikeudenmukaisella sekä realistisella tavalla.

Ulosoton maksusuunnitelma antaa velalliselle mahdollisuuden hallita velkoja tehokkaasti ja säännöstellä omaa taloutta suunnitelmallisemmin. 

Ulosotto ja vapaaehtoinen maksusuunnitelma

Ulosoton vapaaehtoinen maksusuunnitelma tarkoittaa sopimusta, jonka velallinen tekee ulosottoviranomaisen kanssa. Tämä suunnitelma on vapaaehtoinen siinä mielessä, että se perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen velallisen ja ulosottoviranomaisen välillä, eikä sitä määrää tuomioistuin. Velallinen voi ehdottaa maksusuunnitelmaa ulosottoviranomaiselle tai ulosottoviranomainen voi tarjota sitä velalliselle.

Maksusuunnitelma sisältää kaikki ehdot ja järjestelyt, kuten:

 • kuukausittaiset maksuerät
 • maksujen aikataulun
 • mahdolliset lisäehdot, esimerkiksi korkojen suhteen

Ulosottoviranomainen tarkastelee maksusuunnitelman realistisuutta ja sen sopivuutta velallisen tilanteeseen. Jos maksusuunnitelma hyväksytään, velallinen sitoutuu noudattamaan sitä, ja maksamaan velkansa sovitun aikataulun mukaisesti.

Hyvä maksusuunnitelma ulosoton kanssa tukee sekä velallista että velkojaa

Hyvä maksusuunnitelma on realistinen, kestävä ja reilu sekä velallisen että velkojan kannalta. Velallisen kannalta huomioon otetaan:

 • Taloudellinen tilanne. Maksusuunnitelman tulisi olla linjassa velallisen taloudellisen tilanteen kanssa. Sen ei tulisi olla kohtuuttoman raskas tai ylivoimainen, jotta velallinen pystyy noudattamaan sitä.
 • Kestävyys. Maksusuunnitelman tulee olla kestävä pitkällä aikavälillä. Se ei saa olla väliaikainen ratkaisu, vaan sen tulisi tarjota realistinen tie velan takaisinmaksuun ilman, että velallinen ajautuu uudelleen velkaantumiseen.
 • Joustavuus. Hyvä ulosoton maksusuunnitelma on joustava ja mukautuu mahdollisiin muutoksiin velallisen taloudellisessa tilanteessa. Se voi sisältää mekanismeja, jotka mahdollistavat maksuehtojen muuttamisen, jos velallisen tilanne muuttuu.
 • Reiluus. Maksusuunnitelman tulee olla reilu velallisen kannalta. Se ottaa huomioon velallisen kyvyn maksaa velkaa takaisin ilman kohtuutonta rasitusta tai epäoikeudenmukaista kohtelua.

Ulosotto ja maksusuunnitelma velkojan näkökulmasta

Velkojan kannalta maksusuunnitelma tehtäessä tulisi tarkastaa:

 • Takaisinmaksun aikataulu. Maksusuunnitelman tulee tarjota selkeä aikataulu velan takaisinmaksulle, joka on realistinen ja mahdollistaa velan kokonaisuudessaan takaisinmaksun kohtuullisessa ajassa.
 • Tulot ja varat. Velkojan kannalta on tärkeää, että ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma perustuu velallisen todellisiin tuloihin ja varoihin. Se tarkoittaa, että maksusuunnitelman tulisi sisältää realistinen arvio velallisen maksukyvystä.
 • Korko ja lisäkulut. Velkojan etujen mukaisesti maksusuunnitelman tulisi sisältää sovittu korko ja mahdolliset lisäkulut, kuten perintäkulut, ellei niitä ole sovittu poistettaviksi.
 • Seuranta. Velkojan kannalta on tärkeää, että maksusuunnitelmaa valvotaan ja seurataan säännöllisesti. Tällä varmistetaan, että velallinen noudattaa sitä ja maksaa velkansa sovitusti.

Ulosotto ja maksusuunnitelma ovat molemmat valvottuja sekä huolellisesti toteutettuja etappeja, jotka varmistavat velan takaisinmaksun. Hyvä maksusuunnitelma ottaa huomioon sekä velallisen että velkojan edut ja tarpeet. Se tarjoaa realistisen ja kestävän tavan velan takaisinmaksulle, joka on reilu ja kohtuullinen molemmille osapuolille.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan