luotonvalvonta

Näin luotonvalvonta toimii – luotonvalvonnan tehtävät ja toimenpiteet

Missä tilanteissa luotonvalvonta kysyy luottotietoja, ja millaisissa asioissa voit kääntyä luotonvalvonnan puoleen? Käymme artikkelissa läpi, mitä luotonvalvonta on, ja listaamme luotonvalvonnan yleisimmät tehtävät. Kerromme myös, miksi luotonvalvonta ja saatavien perintä tulisi olla tärkeä osa-alue jokaiselle luotonantajalle.

Mitä on luotonvalvonta?

Luotonvalvonta on kokonaisvaltainen prosessi, jossa tarkkaillaan luotonsaajaan taloudellista tilannetta, jotta pystytään varmistamaan henkilön maksukyky takaisinmaksun osalta. Prosessi auttaa vähentämään yrityksen luottotappioriskiä ja varmistamaan, että luotonantaja voi toteuttaa liiketoimintaansa kestävällä pohjalla.

Luotonvalvonnan tehtävät kattavat muun muassa riskien arviointia ja tarvittaessa luotonsaajaa koskevia toimenpiteitä, kuten viivästysmaksujen tai luottorajan muutosten soveltamista. Luotonvalvonta on tärkeä osa eri yritysten toimintaa, jolla pyritään ylläpitämään yrityksen taloudellista vakautta sekä ehkäisemään luottotappioita.

Kuka voi toteuttaa luotonvalvontaa?

Luotonvalvontaa toteuttavat useat eri tahot, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa luotonantoon. 

 • Pankit ja muut rahoituslaitokset. Lainanantajat, jotka myöntävät muun muassa kulutusluottoja, asuntolainoja ja muita rahoitustuotteita, suorittavat luotonvalvontaa varmistaakseen lainanottajien maksukyvyn.
 • Luottokorttiyhtiöt. Luottokortin myöntäjät seuraavat luottokorttitilien käyttöä ja varmistavat, että maksut suoritetaan ajallaan.
 • Perintätoimistot. Kun maksut ovat viivästyneet, on hyvä ottaa käyttöön perintäpalvelut yrityksille. Perintätoimisto osallistuu luotonvalvontaan keräämällä erääntyneitä maksuja velkojien puolesta.
 • Luottotietoyhtiöt. Yhtiöt keräävät ja ylläpitävät tietoja yksilöiden ja yritysten luottokäyttäytymisestä, ja näitä tietoja käytetään osana luotonvalvontaprosessia.
 • Yritykset ja organisaatiot. Kun yritykset myöntävät luottoa asiakkailleen tai myyvät tuotteita osamaksulla, ne voivat harjoittaa luotonvalvontaa varmistaakseen saatavien suorittamisen.

Kaikki tahot pyrkivät varmistamaan, että molemminpuolinen sopimus pidetään, ja että taloudelliset sitoumukset täytetään asianmukaisesti.

Luotonvalvonnan tehtävät – mitä kaikkea luotonvalvoja tekee?

Luotonvalvonta sisältää useita tehtäviä, joilla pyritään varmistamaan luotonantajan taloudellinen vakaus. Listasimme alle joitakin yleisimmistä luotonvalvonnan tehtävistä:

 1. Luottotietojen tarkastus. Luotonhakijan tai lainanottajan luottokelpoisuus arvioidaan tarkastelemalla hänen luottotietojaan. Tämä auttaa ennakoinnissa ja riskien arvioinnissa.
 1. Maksukyvyn arviointi. Lainanhakijan tai velallisen kyky suoriutua lainanlyhennyksistä tai maksuista arvioidaan. Tähän voi sisältyä tulotietojen tarkastus, ja muiden taloudellisten sitoumusten arviointi.
 1. Riskienhallinta. Luottotappioihin liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinta. Tämä voi sisältää eri toimenpiteitä, kuten vakuuksien vaatimista tai luottorajojen asettamista.
 1. Maksukäyttäytymisen seuranta. Seurataan aktiivisesti luotonsaajan maksukäyttäytymistä ja varmistetaan, että maksut suoritetaan sovittujen ehtojen mukaisesti.
 1. Viivästysmaksujen ja sanktioiden soveltaminen. Sovelletaan tarvittaessa viivästysmaksuja tai muita sanktioita, mikäli maksut ovat myöhässä. Tämä voi olla tarvittava kannustin maksujen ajoissa suorittamiseen.
 1. Asiakaspalvelu. Pyritään tarjoamaan asiakaspalvelua ja neuvontaa henkilöille, jotka kohtaavat maksuvaikeuksia. Luodaan ratkaisuja maksuongelmien selvittämiseksi.
 1. Luottorajojen hallinta. Myönnettyjä luottorajoja hallitaan ja rajataan, jotta varmistetaan, että ne eivät aiheuta kohtuutonta riskiä luotonantajalle.
 1. Yhteistyö perintätoimistojen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perintätoimistojen kanssa, mikäli takaisinmaksu vaatii saatavien perintää.
 1. Raportointi ja analyysit. Seurataan luotonvalvonnan tehokkuutta, laaditaan raportteja ja suoritetaan analyysejä luottoportfolion tilasta ja riskeistä.
 1. Lain noudattamisen valvonta. Varmistetaan, että kaikki luotonantoon liittyvät toimet ovat sopusoinnussa voimassa olevien lakien ja määräysten kanssa.

Missä tilanteissa luotonvalvonta kysyy luottotietoja?

Kun luotonvalvonta kysyy luottotietoja, on pyynnön liityttävä henkilön hakemaan lainaan, rahoitukseen tai muuhun tilanteeseen, jossa henkilön maksukyky punnitaan. Lain mukaan luottotietoja voidaan tarkastaa muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Luotonhakutilanteet. Kun henkilö hakee lainaa, luottokorttia, asuntolainaa tai muita rahoitustuotteita, luotonantajalla on oikeus tarkistaa hakijan luottotiedot. Tämä auttaa lainanantajaa arvioimaan hakijan luottokelpoisuutta ja maksukykyä.
 • Vuokraus. Vuokranantajilla on oikeus tarkastaa vuokralaisen luottotiedot ennen vuokrasopimuksen solmimista. Tämä auttaa vuokranantajaa arvioimaan vuokralaisen maksukykyä ja luotettavuutta vuokralaisena.
 • Työnhakutilanteet. Joissakin tapauksissa työnantajilla voi olla oikeus tarkastaa työnhakijan luottotiedot, erityisesti tehtävissä, joissa taloudellinen vastuu on merkittävä, esimerkiksi rahoitustehtävät. 
 • Saatavien perintä. Jos henkilöllä on maksamattomia saatavia, velkojalla voi olla oikeus tarkistaa velallisen luottotiedot ennen varsinaisia perintätoimia.

Lue lisää: Vuokrasopimus – laadi se huolella ja vältä ikävät yllätykset

Luotonvalvonta voi tarkistaa luottotiedot suostumuksen jälkeen

Luottotietojen tarkastus edellyttää yleensä kuitenkin henkilön suostumusta, joten luottotietojen tarkistusta tekevän tahon on ilmoitettava asiasta ensin henkilölle, ja pyydettävä hänen suostumustaan tietojen tarkistamiseen. 

Henkilölle on annettava selkeä ja ymmärrettävä tieto siitä, että hänen luottotietojaan tarkastetaan, ja hänelle on annettava mahdollisuus antaa suostumuksensa tai kieltäytyä tarkastuksesta.

Tietyissä tilanteissa, kuten lainan tai rahoituksen hakemisessa, suostumus luottotietojen tarkastukseen voi sisältyä lainahakemuksen ehtoihin, ja suostumus voidaan katsoa annetuksi, kun henkilö täyttää hakemuksen.

Luotonvalvonta ja saatavien perintä

Miten luotonvalvonta ja saatavien perintä liittyvät yhteen? Perintätoimisto liittyy luotonvalvontaan siten, että se on usein asiantuntijan roolissa neuvomassa lainanantajaa, kun lainanottaja ei maksa erääntyneitä laskuja sopimuksesta huolimatta. 

Luotonvalvonnassa pyritään nimenomaan ennakoimaan ja estämään maksuongelmia, kun taas perintätoimisto tulee kuvaan silloin, kun maksut ovat jo viivästyneet.

Kun lainanottaja ei ole suorittanut maksujaan sovitusti, voi lainanantaja siirtää saatavansa perintätoimistolle. Perintätoimisto toimii sitten velkojan puolesta edistäen asiaa, pyrkien saamaan velan takaisin. Tämä voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten:

 • maksumuistutus tai maksuvaatimus
 • velallisen tavoittelemista eri kanavia hyödyntäen
 • neuvotteluja maksusuunnitelmasta tai 
 • tarvittaessa oikeustoimia

Lue lisää: Hyvä perintätapa ja perinnän vaiheet

Näin voit yrittäjänä tehostaa maksukäyttäytymisen seurantaa

Myös pienyrittäjä voi tehostaa omaa luotonvalvontaa ja maksukäyttäytymisen seurantaa, parantaakseen talouden hallintaa ja vähentääkseen turhia maksuviiveitä. 

Pienyrittäjä luotonvalvojana – huolehdi näistä asioista

 • Selkeät maksuehdot. Määritä selkeät maksuehdot kaikille asiakkaille. Varmista, että laskuissa ilmoitetut maksupäivät ja -ehdot ovat ymmärrettäviä ja helposti löydettävissä.
 • Ennakkomaksut tai osamaksut. Pyri saamaan ennakkomaksuja tai osamaksuja etenkin suurissa hankkeissa tai tilauksissa. Tämä auttaa parantamaan kassavirtaa ja vähentämään riskiä maksuvaikeuksia koskien.
 • Luottotietojen tarkistaminen. Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot ennen asiakassuhteen aloittamista. Tämä voi auttaa tunnistamaan mahdolliset maksuvaikeudet etukäteen.
 • Sähköinen laskutus ja maksuportaalit. Käytä sähköistä laskutusjärjestelmää, joka mahdollistaa laskujen nopean lähettämisen ja seurannan. Tarjoa asiakkaille mahdollisuus maksaa laskut sähköisesti.
 • Maksuvaatimukset ja muistutukset. Lähetä ajoissa maksuvaatimuksia ja muistutuksia, kun erääntyneitä laskuja ei ole maksettu. Laskutusohjelman avulla automatisoit prosessin helpommin. 
 • Sopimukset ja ehdot. Laadi kirjalliset sopimukset, joissa määritellään selkeästi maksuehdot. Tämä auttaa välttämään mahdollisia väärinkäsityksiä.
 • Seuranta. Seuraa säännöllisesti asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja tarkista, onko maksuvaikeuksia ilmennyt. Näin voit reagoida nopeasti mahdollisiin ongelmiin.
 • Tee yhteistyötä perintätoimiston kanssa. Saadaksesi erääntyneet maksut nopeammin kotiutettua, voit tehdä perintätoimistolle tarvittaessa yksittäisen perintätoimeksiannon tai ryhtyä sopimusasiakkaaksi.

Miksi en saa lainaa vaikka luottotiedot ovat kunnossa?

Mikäli olet itse luotonhakija, ja mietit, miksi et saa lainaa, vaikka luottotiedot ovat kunnossa, voi syy olla aikaisemmassa maksukäyttäytymisessäsi. Jos sinulla on esimerkiksi liikaa velkaa suhteessa tuloihin, vaikuttaa se luottokelpoisuuteesi. 

Harkitse seuraavia toimenpiteitä, parantaaksesi mahdollisuuksiasi saada lainaa tai tehdä ostoksia, joihin tarvitset luottoa.

 • Tarkista luottoraporttisi. Saatavilla oleva luottotietoraportti antaa kuvan taloudellisesta tilanteestasi. Tarkista raportti virheiden varalta ja pyri korjaamaan mahdolliset virheet.
 • Paranna luottotietoja. Huolehdi, että maksat laskut ajoissa ja vältä maksuhäiriöitä. Maksujen viivästymisten välttäminen ja nykyisten velkojen hallinta voivat parantaa luottotietojasi ajan myötä.
 • Lisätulot. Kun kuukausittaiset tulonlähteet kasvavat, parantaa se taloudellista tilannettasi ja luo positiivisen vaikutelman lainanantajille.
 • Harkitse vakuudellista lainaa. Jos sinulla on omaisuutta, kuten kiinteistöä tai ajoneuvo, voit harkita vakuudellisen lainan hakemista. Vakuus voi lisätä luotonantajan luottamusta ja mahdollisuuksiasi saada lainaa.
 • Pienempi laina tai ostos. Pienemmän lainasumman hakeminen tai ostoksen tekeminen voi olla helpommin hyväksytty. 
 • Paranna hakemustasi. Oli kyseessä laina, luottokortti tai muu rahoitus, varmista, että hakemuksesi on täydellinen, ja että kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu. 
 • Konsultoi asiantuntijaa. Jos olet epävarma siitä, miksi luotonvalvonta ei myöntänyt lainaa, voit konsultoida rahoitusasiantuntijaa tai luotonvalvojaa saadaksesi henkilökohtaista neuvontaa ja suosituksia.

Lue lisää: Näin tarkistat luottotiedot ja parannat yrityksesi luottokelpoisuutta

On hyvä muistaa, että luotonvalvonta ja sen tehtävät vaihtelevat alasta ja toiminnasta riippuen. Käytä näitä vinkkejä ohjenuorana, ja tarvittaessa voit kääntyä suoraan potentiaalisen luotonantajan puoleen saadaksesi yksilöllisempää neuvontaa.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan