velkakirja

Velkakirja ehkäisee epäselvyydet – huomioi nämä asiat

Hyvä velkakirja sisältää tarvittavat tiedot velan olemassaolon todistamiseen sekä velkasuhteen ehdot. Velkakirjan teon tulisi olla normaali käytäntö vähänkin isomman lainan yhteydessä. Kirjallisen dokumentin myötä, vältät mahdolliset ristiriitatilanteet tulevaisuudessa, sillä syntynyttä velkaa on mahdotonta todistaa, mikäli velasta ja sen takaisinmaksusta ei löydy kirjallista todistetta. Lue lisää velkakirjan käytöstä artikkelista.

Mikä on velkakirja?

Velkakirja on velan antajalle jäävä kirjallinen tosite velan antamisesta. Velkakirja on kannattavaa tehdä jo siitä syystä, että se on itsessään riittävä todiste vaatia velalliselta takaisinmaksua.

Velkakirja on suositeltavaa toteuttaa kaikenlaisia velkomistilanteita varten. Se varmistaa takaisinmaksun käytännöt selkeästi, yhdessä sovituin ehdoin. Se on ennen kaikkea lainanantajan turva myös silloin, kun velan maksun kanssa ilmenee ongelmia. Pätevä kirjallinen todiste on tarpeen, mikäli velkaa joudutaan yllättäen perimään ulosottoteitse.

Tiettyä määrämuotoa ei velkakirjalle ole asetettu, joten sen voi laatia käytännössä millaiseen muotoon tahansa. Velkakirja voi olla käsinkirjoitettu tai tietokoneella laadittu. Laaditun sisällön tehtävä on todistaa, että velka on olemassa, ja kertoa, kuinka se on sovittu maksettavan.

Velkakirjaa kirjoitettaessa tulisi siis huomioida, että sen sisältö antaa selkeä kuvan velan määrästä ja ehdoista. Velkakirjan allekirjoitukset todistavat, että se on yhdessä lainanantajan ja velallisen kanssa laadittu.

Velkakirjan sisältö ja ehdot määrittävät asiakirjan pätevyyden

Velkakirja on järkevä laatia kaikenlaisia velkomistilanteita varten, kun velan määrä on hiemankin suurempi. Kirjallisesti laadittu velkakirja ehkäisee mahdollisia ristiriitatilanteita.

Velkakirjan pätevyyden määrittää pitkälti sen sisältö, joten varmistathan, että laatimasi kirjallinen sopimus velasta sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • lainanantajan ja velallisen tiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot)
  • kokonaisvelan määrä
  • mahdollisen koron määrä
  • takaisinmaksuun liittyvät ehdot (eräpäivä sekä mahdolliset maksuerät)
  • maksuohjeet (velkojan osoittama tilinumero ja muut yhteystiedot)
  • mahdollisesta myöhästyneestä suorituksesta perittävän viivästyskoron määrä
  • päiväys
  • lainanantajan ja velallisen allekirjoitukset

Velkakirja ei vaadi todistajia

Velkakirjaan ei välttämättä tarvita todistajia, mutta osapuolet voivat itse päättää todistajien mukaan ottamisesta. Todistajat vahvistavat allekirjoittaen velan syntyneen, ja että sen takaisinmaksun ehdoista on sovittu kirjallisesti.

Velkakirjan ehdot – korot

Mitä tarkemmin määrittelet lainan takaisinmaksua koskevan asiakirjan sisällön ja ehdot, sitä pätevämpi velkakirja on. Mahdolliset epäselvyydet vältät käyttämällä apuna esimerkiksi lakimiestä tai muuta virallista tahoa.

Vaikka velkakirjan tulisi selkeyden takia olla ytimekäs sisällöltään, on siihen kuitenkin syytä kirjata kaikki pienimmätkin yksityiskohdat, joista selviää lainan syntyyn ja takaisinmaksuun sovitut asiat.

Velkakirjaan kirjattuihin ehtoihin on hyvä liittää esimerkiksi velan mahdollinen korko, mikäli sellaista halutaan käyttää. Tällöin velkakirjasta tulee selkeästi ilmetä sovittu korkoprosentti. Koron ehtoja voivat siis esimerkiksi olla koron suuruus ja koron erääntyminen maksettavaksi.

Voit myös määrittää velalle viivästyskoron, joka otetaan käytäntöön velkasuorituksen myöhästyessä. Viivästyskorko voi olla korkolain mukainen tai etukäteen määritelty tietty prosenttimäärä.

Laissa ei ole määritelty tiettyjä ehtoja korolle, kun kyseessä on yksityishenkilöiden välinen velka. Korkoa määriteltäessä, on kuitenkin huomioitava, että asettaessasi koron määrän selkeästi liian suureksi, asiasta voi seurata esimerkiksi oikeudellinen vastuu laittomasta kiskomisesta.

Jos velkakirjassa on sovittu koron maksusta, mutta varsinainen korko on jäänyt syystä tai toisesta määrittelemättä, tulee velallisen maksaa vuotuista korkoa, joka määräytyy korkolain mukaan. Tällaisissa tapauksissa korko määritetään viitekoron korkokannan mukaisesti.

Velan erääntymispäivä, mahdollinen pantti ja allekirjoitukset

Velkakirjan takaisinmaksuehtoihin kuuluu kirjata myös velan erääntymispäivä. Maksupäiväksi voidaan merkitä tietty päivämäärä tai aikaväli (esimerkiksi kolmen vuoden aikana) lainan antamisesta. Velkakirjassa on myös hyvä mainita, mikäli velan saajalla on oikeus maksaa laina pois jo ennen sen erääntymistä.

Velkakirjaan tulee lisätä kaikki mahdolliset ehdot, kuten esimerkiksi vakuudeksi asetettu pantti, mikäli sellaisesta on sovittu. Tämä jo itsessään vaatii kuitenkin myös oman, erillisen sopimuksen.

Velkakirjan lopusta tulisi löytyä päiväys sekä lainan saajan allekirjoitus. Perinteisen allekirjoituksen voi nykyisin korvata sähköisellä allekirjoituksella.

Kuten aiemmin artikkelissa mainitsimme, todistajat eivät ole välttämättömiä. Velallisen allekirjoitus todistaa itsessään, että sopimus on hänen kanssaan käyty läpi ja ehdoista sovittu.
H2 Velkakirja on hyvä tehdä verotuksen takia

Velkakirjan laatimisen tulisi olla normaali käytäntö. Se ei ole epäluottamuslause vaan sopimus lainanantajan ja lainan saajan välillä, ja se toimii hyvänä tositteena myös verottajalle.

Veloista tehdään samanlainen sopimus poikkeuksetta pankin kanssa, joten käytännön ei mistään syystä tulisi olla toisenlainen, vaikka lainanantaja ei olekaan pankki. Selkeä sopimus auttaa silloinkin, kun esimerkiksi lainan saajan elämäntilanne muuttuu yllättäen. Ilman velkakirjaa koko velkasuhteen olemassaolo on vaikeasti todistettavissa.

Mikäli kyse on kahden yksityishenkilön välisestä velasta, liittyy siihen myös verotuksellisia asioita. Velan korot ovat vähennettävissä, jos velka on asunto- tai tulonhankkimisvelkaa. On myös hyvä muistaa, että korkotuotot ovat niiden saajalle veronalaisia pääomatuloja, joten niistä on tehtävä ilmoitus verottajalle. Ilmoituksen voi tehdä OmaVerossa.

Tavallinen velkakirja ja juokseva velkakirja

Yleisimpiä velkakirjatyyppejä ovat tavallinen velkakirja ja juokseva velkakirja.

Tavallisessa velkakirjassa on aina nimetty velkoja, jolle velan saajan tulee suorittaa velka takaisin. Tavallinen velkakirja mahdollistaa sen, että velkoja voi siirtää velkakirjan toiselle velkojalle. Siirrosta tulee kuitenkin ilmoittaa velalliselle. Myös uuden velkojan on kuitenkin noudatettava samoja ehtoja, jotka velkakirjaan on kirjattu. Parempien maksuehtojen neuvottelu ei tässä kohtaa ole oikeutettua.

Juokseva velkakirja tarkoittaa, että velkojana on se taho tai yksityishenkilö, jonka hallussa velkakirja kulloinkin on. Juoksevan velkakirjan haltijan vaihtuessa, kirjataan siirtomerkintä velkakirjaan. Tämä selkeyttää tilannetta, mikäli haltijoita on ollut useita, ja eteen tulee epäselvyyksiä velkaan liittyen.

Velkakirjan voimassaolo ei jatku ikuisesti

Yleisen käytännön mukaan velkakirjan voimassaolo alkaa allekirjoituspäivästä. Velkakirjaan kirjattu velka ei kuitenkaan ole voimassa ikuisesti, toisin kuin monesti luullaan. Kun velan vanhentumisaika on kulunut, menettää velkoja kokonaan oikeutensa vaatia maksusuoritusta lainan saaneelta taholta.

Yleinen velkojen vanhentumisaika on kolme vuotta velan eräpäivästä lukien. Tämän jälkeen velka katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentumisaika voidaan kuitenkin keskeyttää tekemällä perintätoimeksianto ja siirtämällä velka oikeudelliseen perintään. Tällöin ajan laskeminen aloitetaan alusta.

Vanhentumisajassa poikkeuksia

Mikäli velalle on haettu tuomio tai muu ulosottoperuste, tarkoittaa se, että velan vanhentumisaika on vanhentumisajan katkaisemisesta huolimatta lähtökohtaisesti 15 vuotta. Jos velallinen on luonnollinen henkilö eikä yritys, sopimusperusteinen velka vanhentuu lopullisesti vasta 20-25 vuoden kuluttua velan erääntymisestä.

Vanhentumisaikoja koskevassa lainsäädännössä on kuitenkin useita poikkeuksia, jotka voidaan ottaa käytäntöön yleisten vanhentumisaikojen sijaan. Vanhentumisajan soveltamista kannattaa siis pitää tapauskohtaisena.

Velkakirja voidaan lakkauttaa, kuolettaa, mitätöidä tai se voi vanhentua. Yksi, ja se parhain, esimerkki velan olemassaolon lakkauttamiselle ja velkakirjan tarpeettomuudelle on velan oikea-aikainen maksaminen. Tällöin vaaditun summan suoritus tehdään velallisen puolesta oikealle taholle, sovituin ehdoin ja sovittuun ajankohtaan mennessä. Velan maksun jälkeen velkakirjan tarve poistuu ja velka lakkaa.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan