yrityksen riskienhallinta

Yrityksen riskienhallinta auttaa varautumaan muutoksiin

Yrityksen riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja seurataan organisaation pääomaan ja tuloihin kohdistuvia uhkia. Jotta yrityksen menestys on turvatumpaa pitkällä aikavälillä, tulee yrittäjän tiedostaa tyypilliset riskit, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen. Kun riskit tunnistetaan, on mahdollista minimoida niiden vaikutukset.

Mitä yrityksen riskienhallinta sisältää?

Yritystoiminta on mahdollisuuksia täynnä, mutta sisältää myös useita riskejä, kuten: 

 • taloudelliset riskit
 • oikeudelliset vastuuriskit
 • tietoturvallisuus- ja teknologiariskit
 • liike- ja operatiiviset riskit
 • vahinko- ja omaisuusriskit

Onnistunut riskienhallintaohjelma auttaa yritystä pohtimaan kaikkien mahdollisten riskien tuomaa vaikutusta liiketoimintaan sekä toimia, joilla riskit voidaan välttää. 

Samassa prosessissa voidaan tutkia myös riskien välistä suhdetta, ja millainen vaikutus niillä on yrityksen tavoitteisiin, mikäli useampi epätoivottu muutos tapahtuu samaan aikaan. 

Yritystoiminnan riskit

Tietty määrä riskejä on joskus otettava, jotta yritys erottuu markkinoilla kilpailijoista ja voittaa asiakkaita. Yritystoimintaan liittyy kuitenkin aina erilaisia uhkia, jotka voivat vahingoittaa yrityksen kykyä saavuttaa tulevat tavoitteet. 

Liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat kaikki taloudellisista ja maineriskeistä aina vaatimustenmukaisuus- ja tietoruvallisuusriskeihin. Epätoivotut tapahtumat voivat vaikuttaa vakavasti yrityksen strategisiin suunnitelmiin.

Tärkeintä on olla tietoinen tyypillisistä riskeistä, jotka omaan liiketoimintaan liittyvät. Tunnistamalla riskit, voidaan riskejä pyrkiä

 • välttämään
 • pienentämään
 • siirtämään
 • hajauttamaan tai 
 • hyväksymään

SWOT-analyysi riskien tunnistamisen apuna

Yleisin riskien tunnistamisen apuna käytetty työkalu on nelikenttä- eli SWOT-analyysi. SWOT-analyysi kuvaa yrityksen liikeidean sekä

 1. yrittäjän ja yrityksen vahvuudet (strengths)
 2. heikkoudet (weaknesses)
 3. mahdollisuudet (opportunities) ja
 4. uhat (threats)

Taloudelliset riskit

Taloudellisesta riskistä puhutaan muun muassa silloin, kun yritys on voimakkaasti riippuvainen velasta rahoituslähteenä. Jotkut taloudellisista riskeistä on ennustettavissa, mutta kaikkiin uhkiin ei yritys pysty itse edes vaikuttamaan.

Kun erilaisten velkasitoumusten hoitamiseksi on suoritettava pääoma- ja korkomaksuja, on yrityksen aina varauduttava esimerkiksi korkojen nousuun, ja noudatettava eri luottosopimusten ehtoja. 

Asianmukaiset laskelmat, suunnitelmat sekä ajantasaisen kassavirran seuranta ovat oleellisia työkaluja talouteen vaikuttavia päätöksiä tehdessä. 

Mikäli yrityksen käyttöpääoma ei ole riittävä esimerkiksi lainojen tai ostojen maksamiseen, on liiketoiminta vaarassa. Kun yrityksellä ei ole maksuvalmiutta, voi se johtaa tilapäisestä maksukyvyttömyydestä jopa jatkuviin likviditeettiongelmiin, ja lopulta yrityksen konkurssiin.

Liiketoiminnan riskit

Liiketoimintariskit koskevat sisäisiä ja ulkoisia tahoja, jotka muodostavat uhkia yritykselle. Kyseiset uhat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • inflaatio, valuuttakurssit tai vallitsevat korot
 • toimialakohtaisiin riskeihin, kuten alakohtaisiin muutoksiin, markkinoille pääsyn esteisiin, kilpailijoihin
 • yritystason huolenaiheet, kuten epäpätevä johtaminen, maineriskit, myrkyllinen yrityskulttuuri 
 • riippuvuusriskit, kuten keskittäminen vain yhteen asiakkaaseen tai alihankkijaan

Oikeudelliset riskit ja vaatimustenmukaisuus

Tiettyjä aloja rajaavat lain määrittelemät säännöt ja ohjeistukset enemmän kuin toisia. Alan yritysten on noudatettava esimerkiksi tiettyjä ympäristömääräyksiä tai muita alaa koskevia standardeja.

Työnantajat ovat myös laillisesti vastuussa turvallisten ja terveellisten työolojen tarjoamisesta työntekijöilleen, ja toisilla toimialoilla saattaa olla tarpeen noudattaa erilaisia turvallisuusvaatimuksia. 

Lisäksi yritysten on noudatettava lakeja, jotka ehkäisevät työnhakijan tai työntekijän syrjintää.

Tietoturvallisuusriskit 

Nykyään yhä useammat yritykset käyttävät verkko- ja mobiilikanavia myyntiin, verkkokaupan maksuihin sekä asiakastietojen keräämiseen ja tallentamiseen, joten ne altistuvat tietoturvariskeille. 

Sekä työntekijät että asiakkaat odottavat yritysten suojaavan henkilökohtaisia ja taloudellisia tietojaan, mutta huolimatta jatkuvista pyrkimyksistä pitää nämä tiedot turvassa, yritykset saattavat joutua tietomurtojen, identiteettivarkauksien tai maksupetoksien kohteeksi.

Tietoturvaloukkaukset eivät ainoastaan uhkaa yrityksen mainetta, vaan yritys on joskus myös korvausvelvollinen.

Liiketoiminnan operatiiviset riskit

Operatiivisiksi riskeiksi kutsutaan yrityksen sisäisistä tai ulkoisista prosesseista, järjestelmistä tai henkilöstöstä johtuvia riskejä. 

Yrityksellä katsotaan olevan operatiivinen riski, kun sen päivittäinen toiminta uhkaa voitollista liiketoimintaa. Operatiiviset riskit saattavat johtua myös työntekijöiden virheistä, kuten esimerkiksi toistuvasta alihinnoittelusta. 

Yhteenveto – yleisiä esimerkkejä liiketoimintariskeistä

 • Yritystoimintaan liittyviä taloudellisia riskejä ovat esimerkiksi kassavirtaongelmat, kyvyttömyys hoitaa taloudellisia velvoitteita tai liian suuren velan ottaminen.
 • Säännösten noudattamatta jättämisestä, lainsäädännön muutoksista tai yritystä vastaan nostetuista oikeudellisista toimista voi aiheutua vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tai muita juridisia riskejä.
 • Tietoturvariskit ovat riskejä, jotka liittyvät tietomurtoihin, hakkerointiin tai maksupetoksiin.
 • Operatiivisista riskeistä puhutaan, kun kyseessä ovat esimerkiksi toimitusketjun häiriöt, työntekijöistä aiheutuvat ongelmat tai IT-haasteet.
 • Maineriskejä voi syntyä, kun negatiivinen julkisuus tai muu vastaava tapahtuma vahingoittaa yrityksen julkisuuskuvaa.

Näin vältät liiallisia riskejä liiketoiminnassa

Kun yritystoimintaa uhkaavat riskit tiedostetaan, pystytään niihin myös varautumaan. Listasimme alle muutamia vinkkejä, joiden avulla vältät yleisimmät liiketoimintaa uhkaavat sudenkuopat.

Pidä tuote- ja palvelutarjonta monipuolisena

Tarjoatpa sitten tuotteita, palveluita tai molempia, tarjonta kannata pitää tarpeeksi monipuolisena. Se ei ainoastaan ​​auta sinua tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja asiakkaillesi, vaan se auttaa myös yritystäsi hyötymään erilaisista tulovirroista.

Liiallinen tarjonta on vaikea hallita, mutta johdonmukaisesti asiakkaan kysyntään vastaava tuote- ja palveluvalikoima varmistaa tasaisemman tulovirran, ja sallii myös paremmin sesonkien tuoman vaihtelun kysyntään liittyen.

Hyödynnä yrityslainoja maltillisesti

Yrityslainat ovat houkuttelevia, sillä ne tarjoavat tarpeeksi pääomaa yrityksen käynnistämiseen tai laajentamiseen, mutta ne aiheuttavat myös riskejä yrityksellesi.

Jos et voi välttää yrityslainan ottamista, varmista, että saamasi laina on hallittavissa, ja että sillä on kilpailukykyinen korko. Vertaa eri tahojen suunnitelmia etukäteen ja laske, että sinulla todella on varaa lainaa lyhentäviin kuukausimaksuihin.

Vakuuta liiketoimintasi

Yksi parhaista tavoista vähentää yritystoimintaan liittyviä riskejä on vakuuttaa liiketoimintasi. Varmista kuitenkin, että teet ensin taustatyötä, jotta saat parhaan tarjouksen juuri sinun yritystoimintaasi koskien.

Vakuutuksella voit suojata yritystäsi esimerkiksi onnettomuuden, varaston tuhoutumisen tai vaikka myrskyvahinkojen sattuessa, ja se antaa omalta osaltaan mielenrauhan siitä, että epäonnen kohdatessasi, olet oikeutettu myös korvaukseen. 

Tunne alan juridiset vaatimukset

Eri alojen liiketoimintaa koskevat eritasoiset lain määrittämät vaatimukset. Jos ostat, myyt tai vuokraat tuotteita tai palveluita, pidä huoli, että teet sen ohjeistusten ja määräysten mukaisesti. Se on sekä asiakkaidesi että yrityksesi etu.

Hyvä taloudenhallinta auttaa varautumaan tulevaan

Dokumentoi aina yrityksesi tärkeät tapahtumat, kuten myynti, verot ja kulut. Tämä minimoi myös petosten riskin. 

Hyvä talouden hallinta, automatisoitu laskutusprosessi ja ajantasainen seuranta auttavat tiedostamaan, mihin rahasi menevät. Pysyt myös ajan tasalla siitä, ovatko kulusi suhteessa tuloihin hyvällä tolalla.

Pidä huolta työntekijöistäsi 

Työntekijät ovat yrityksen selkäranka, ja mikäli olet yksinyrittäjä, on oma hyvinvointisi kaiken liiketoiminnan edellytys. Hyvän työkyvyn ylläpitäminen vaatii tasapainoa vapaa-ajan ja työn välillä. 

Varmista myös, että työntekijöiden taidot vastaavat heidän työtään ja kouluta tarvittaessa. Kun työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden loistaa sekä tarvittavan määrän haastetta, pysyy työ mielekkäänä pidempään.

Panosta brändiisi

Hyvä maine tarkoittaa, että kuluttajat luottavat yritykseesi. 

Yrityksillä, joilla on hyvä maine, on enemmän arvoa asiakkaiden silmissä. Asiakkaat ovat uskollisempia, ja yrityksellä on paremmat mahdollisuudet tuottaa jatkuvaa tulosta.

Huolehdi tietoturvallisuudesta

Yrityksen riskienhallinta sisältää myös yrityksesi tietojen suojaamisen. Toimenpiteet voivat säästää paljon rahaa pitkällä aikavälillä. Ne suojaavat myös asiakkaidesi tietoja vaatimusten mukaisella tavalla.

Teknologian ansiosta tietojesi suojaaminen on tehty helpommaksi. Asiantuntevan palveluntarjoajan apuun kannattaa luottaa esimerkiksi hostingpalveluita valitessa, jotta voit huolettomammin toteuttaa liiketoimintaasi verkossa, tietoturvallisuusasioiden ollessa kunnossa. 

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan