mitä perintä maksaa

Mitä perintä maksaa? – käytännön esimerkkejä perintäkuluista

Edit. päivitety linkkejä 5.7.2023.

Perintäkulujen määrää ohjaa laki saatavien perinnästä. Monesti lakitekstien takaa onkin vaikea tulkita, miten hinnoittelu kussakin yksittäisessä tapauksessa muodostuu. Koostimme perinnän hinnoittelusta artikkelin, jossa avaamme käytännön esimerkein mitä perintä maksaa, ja kenelle perintäkulut ovat tulleet lopulta maksettavaksi. Perintätoimista aiheutuneet kulut vaihtelevat tapauksesta riippuen, mutta itse toimeksiannon jättämisestä ei esimerkiksi Perintä247-palvelussa veloiteta lainkaan. Tutustu artikkelissa tarkempiin käytännön esimerkkeihin palvelumme hinnoittelua koskien.

Perintätoimeksianto – vuokrasaatavat sekä yrityssaatavat

Olitpa vuokranantaja tai yrittäjä, eteen saattaa tulla jossakin vaiheessa ongelmia erääntyneiden maksusaatavien muodossa. Valmiiksi mietityt käytännöt sekä prosessit tehostavat näidenkin laskujen kotiuttamista ja säästävät huomattavasti aikaasi. Automatisoimalla laskutusprosessin ja maksumuistutuksien lähettämisen tai antamalla toimeksiannon perintätoimistolle, ei aikasi kulu turhaan sinulle kuuluvien saatavien keräämiseen. Asiantuntijan mukaan ottaminen varmistaa myös sen, että erääntyvien saatavien periminen sujuu sekä oman että velallisen kannalta lainmukaisin keinoin.

Toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä jo aikaisessa vaiheessa, sillä mitä enemmän saatavia kerääntyy sitä enemmän ne vaikuttavat omaan taloudelliseen tilanteeseesi, ja esimerkiksi yrityksen päivittäisten kulujen kattaminen saattaa vaikeutua. Voit ottaa perintätoimiston apuun siinä vaiheessa kun on tullut aika lähettää maksumuistutus. Kokemuksen mukaan moni velallinen suorittaa jo tässä vaiheessa mahdollisuuksiensa mukaan laskun tai tekee mielellään maksusuunnitelman, kun yhteydenottajana toimii perintätoimisto.

Toimeksiannon jättämiseen tarvitaan toimeksiantajan yhteys- sekä tilitiedot, velallisen yhteystiedot ja henkilötunnus sekä saatavien tiedot (laskun tiedot). Varsinaisen toimeksiannon jättäminen jää monilta tekemättä, sillä epäselvyydet siitä, mitä perintä maksaa saavat epäilemään onko palvelu kustannuksiltaan sellainen, johon velkojalla on varaa. Seuraavissa kappaleissa kerrommekin käytännön esimerkein mitä kustannuksia toimeksiantajalle erilaisissa tapauksissa aiheutui.

Mitä perintä maksaa? – esimerkit perinnän hinnoittelusta

Perintätoimistolla on monia erilaisia työkaluja perinnän suorittamiseen. Asiakkaiden kontaktoiminen eri kanavia pitkin on päivittäistä, ja tapaukset toistavat juridisesti valvottuja polkuja. Seuraavaksi esittelemme muutaman toimeksiannon vapaaehtoisen perinnän parista. Näissä tapauksissa kuluja ei veloitettu lainkaan itse toimeksiantajalta.

Toimeksiantona maksuhuomautus

Veloitus toimeksiantajalta: 0€
Toimeksiantaja teki erääntyneestä yrityslaskusta toimeksiannon. Itse laskusta ei oltu vielä tehty maksuhuomautusta laskun saajalle. Perintätoimisto toimitti velalliselle asiasta maksuhuomautuksen, jonka velallinen maksoi. Toimeksiantajaa ei veloitettu, sillä perintätoimiston palkkio kuitattiin maksuhuomautuskulusta.

Toimeksiantona vapaaehtoinen perintä

Veloitus toimeksiantajalta: 0€
Toimeksiantaja oli muistuttanut erääntyneestä laskusta ensin itse, jonka jälkeen hän siirsi saatavan perinnän perintätoimistolle. Vapaaehtoisen perinnän osalta velalliselle lähetettiin kirjallinen maksuvaatimus, jonka lisäksi tehtiin puhelinperintää. Velallinen maksoi laskun vapaaehtoisen perinnän toimien johdosta. Perintätoimiston palkkio perustui vapaaehtoisen perinnän kuluihin, jotka veloitettiin velalliselta. Perityn pääoman lisäksi toimeksiantajalle tilitettiin perityt viivästyskorot.

Vapaaehtoinen perintä ja maksusuunnitelma

Veloitus toimeksiantajalta: 0€
Vapaaehtoisessa perinnän toimien aikana velallinen tavoitettiin, mutta hän ei pystynyt maksamaan laskua kokonaisuudessaan heti. Velallisen kanssa tehtiin maksusuunnitelma kolmen kuukauden ajalle. Velallinen noudatti sovittua maksusuunnitelmaa, joten pääoma sekä koko ajalta kertyneet viivästyskorot tilitettiin toimeksiantajalle.

Oikeudellinen perintä ja riitaisat saatavat

Mikäli velallinen ei suorita erääntynyttä laskua vapaaehtoisessa perinnässä, saatetaan tilanteen mukaan lasku siirtää oikeudellisen perinnän pariin, jonka jälkeen varoja peritään ulosoton kautta. Toimeksiantajan päätettävissä on, haluaako hän viedä asian oikeudellisen perinnän toimiin asti, mikäli näin ei ole, perintää voidaan myös jatkaa jälkiperinnässä kunnes velka vanhenee. Kun toimeksiantaja päättää, että hän ei halua jatkaa perintää, veloitetaan toimeksiantajalta tällöin “toimeksiannon peruutusmaksu”, josta kerromme tarkemmin tässä artikkelissa myöhemmin. Alla olevissa kappaleissa puramme auki myös käytännön esimerkein oikeudellisen perinnän tapauksia sekä riitaisia saatavia.

Oikeudellinen perintä

Yksityishenkilöltä ei saatu vapaaehtoisessa perinnässä maksusuoritusta. Toimenpidesuosituksen mukaisesti saatava siirrettiin oikeudelliseen perintään. Käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen tuomio laitettiin täytäntöönpanoon ulosottoon, jonka kautta suoritus velalliselta saatiin perittyä. Toimeksiantajalta veloitettiin oikeudellisen perinnän aloittamisesta ennakkomaksuna 105€, joka tilitettiin toimeksiantajalle takaisin, kun velalliselta saatiin suoritus oikeudenkäyntikulujen osalta. Lisäksi toimeksiantajalta veloitettiin ulosoton tilitysmaksut (1,45% tilitettävästä rahamäärästä).

Häätö

Vuokrasaatavaan ei saatu vapaaehtoisen perinnän keinoin suorituksia. Asia siirrettiin oikeudelliseen perintään, jossa vaadittiin vuokrarästien lisäksi vuokrasopimuksen purkamista ja häätöä, sillä vuokralainen ei ollut kehoituksista huolimatta muuttanut pois asunnosta. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen asia siirrettiin ulosottoon täytäntöönpanoon sekä korvausten että häädön osalta. Ennakkomaksuna oikeudellisesta perinnästä toimeksiantajalta veloitettiin 105€, joka palautettiin myöhemmin perinnän onnistuttua. Lisäksi toimeksiantajalta veloitettiin ulosoton tilitysmaksut (1,45%) sekä häädön osalta ulosoton täytäntöönpanomaksu. 

Lue lisää häädöstä artikkelistamme ”Häätö – milloin se on vaihtoehto ja kuinka toimia?

Tratta

Yrityssaatavan osalta ei oltu saatu maksusuoritusta ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen. Velalliselle toimitettiin tratta, jossa ilmoitettiin, että tratta protestoidaan ellei maksua suoriteta määräajassa. Trattaa ei ollut tarvetta protestoida, vaan suoritus velalliselta saatiin. Tämän myötä sekä perintä- että trattakulut perittiin velalliselta. Toimeksiantajaa ei veloitettu lainkaan.

Lue lisää tratasta artikkelista ”Vältä protestilista ja tratta – kuinka huolehtia yrityksen maksukyvystä?

Riitaisa saatava

Vapaaehtoisessa perinnässä selvisi, että perintään siirretty saatava ei ole riidaton. Toimeksiantaja oli siirtänyt saatavan perintään, vaikka velallinen oli laskusta reklamoinut eikä laskun perusteesta tai määrästä oltu näin ollen päästy sopuun. Toimeksiantajalta veloitettiin 50€ toimeksiannon lopetuksesta riitaisena.

Aiheeton toimeksianto

Vapaaehtoisessa perinnässä velallinen oli perintätoimistoon yhteydessä ja ilmoitti, että velkojan kanssa on sovittu hyvityslaskusta kyseiseen laskuun liittyen. Koska toimeksiantaja tästä huolimatta oli siirtänyt saatavan perintään, veloitettiin toimeksiantajalta 20€ aiheettomasta toimeksiannosta johtuen.

Toimeksiannon peruutusmaksu

Toimeksiannon peruutusmaksu veloitetaan toimeksiantajalta aina, kun toimeksianto peruutetaan, oli perintäprosessin vaihe mikä tahansa. Toisin sanoen, toimeksiantaja voi milloin tahansa peruuttaa perinnässä olevan toimeksiannon, mutta meillä palveluntarjoajana on tällöin oikeus veloittaa toimeksiantajalta hinnaston mukainen peruutusmaksu (30€). Mikäli toimeksiantaja ei valtuuta toimeksiannon saanutta perintätoimistoa oikeudellisen perinnän hoitamiseen, vaan toimeksiantaja itse tai kolmas osapuoli hoitaa oikeudellisen perinnän, katsotaan tämä toimeksiannon peruutukseksi.

Ulosoton maksuja voit tarkastella Ulosottolaitoksen sivuilta >>

Perinnän kulut ovat usein pieniä verrattuna säästettyyn aikaan

Kun saatava erääntyy, on velallista ihan ensimmäiseksi huomautettava asiasta, ja monesti kysymys saattaakin olla vain inhimillisestä virheestä. Sinulla on jo tässä vaiheessa mahdollisuus vaikuttaa siihen, vietkö prosessia eteenpäin itse vai otatko mukaan ulkoisen kumppanin. Perintätoimiston toimeksiantajalta veloittamat kulut jäävät usein verrattain pieneksi, kun tutkitaan asiaa ajankäytön näkökulmasta. Velallisen kontaktointi, maksumuistutukset, mahdollisten maksusuunnitelmien tekeminen sekä erilaiset maksujärjestelyt vievät aikaa. Toimeksiantaja myös monesti kokee, että on helpompi ulkoistaa asia perintätoimistolle, sillä heillä on tarvittava asiantuntemus velallisen lähestymiseen sekä asian hoitamiseen toimeksiantajan että velallisen tilannetta kunnioittaen.

Monet aiemmin esittelemistämme perintätapauksista kertovat, että perintätoimet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä kuluja itse toimeksiantajalle. Usein perintätoimet saadaan hoidettua eteenpäin nopeasti ja joustavasti, mutta välillä on aihetta siirtyä suositusten mukaisesti oikeudellisen perinnän pariin. Näissä tapauksissa, kuten esimerkkitapauksemme esittelivät, perintäkulut ovat hieman korkeampia, riippuen myös erääntyneiden saatavien määrästä.

Artikkelissa esiin tuodut esimerkit ovat yksittäisiä tapauksia, ja jokainen perintätoimeksianto on erilainen. Hinnoitteluun vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka nopeasti velallisen kanssa päästään sopimukseen erääntyvien suorittamisesta ja maksut saadaan kuitatuksi. Tehokkaimmin onnistunutta lopputulemaa kohti vie kokenut perintäkumppani.

Jätä toimeksianto helposti verkossa >>

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita, kuten PK-yrityssektorille rahoituspalveluja tarjoava yrityslaina247 .

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan